sponsoren

 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > reglement

Reglement

Reglement Avondvierdaagse Velden (A4D-Velden):

 

Hieronder treft u het reglement aan van de Avondvierdaagse Velden(hierna te noemen A4D-Velden).

1. De A4D wordt georganiseerd door St. KVW-Velden, gevestigd te Velden (hierna te noemen de organisatie) en valt onder auspiciën van de kWbn, wandelsport organisatie.


2. De A4D is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.


3. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die door de organisatie worden bepaald.


4. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Indien van deelname wordt afgezien, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.


5. De te lopen afstand en de te behalen medaille is eveneens strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


6. Het starten met de wandelroute is pas toegestaan na het halen/afstempelen van de startkaart bij het startbureau.

 

7. De medaille wordt op de laatste dag uitgereikt aan iedereen, die tenminste 3 wandeldagen, de laatste dag daaronder begrepen, de volledige afstand gelopen heeft.


8. Deelnemers van de A4D worden geacht de sport te beheersen en kunnen de organisatie nimmer aansprakelijk stellen voor sportletsel t.g.v. hun deelname.


9. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten zijn verplicht deze bij zich te dragen in de vorm van een duidelijk voor hulpverlenende instanties zichtbaar medisch paspoort.

10. Het meenemen van huisdieren (honden) tijdens de A4D is toegestaan mits aangelijnd en mits deze geen gevaar of overlast voor de andere deelnemers vormen.


11. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.


12. Tijdens de A4D is het deelnemers niet toegestaan om:

• Zich aanstootgevend te gedragen of te kleden.
• Luid spelende radio's  met zich mee te voeren.
• Vernielingen, beschadigingen of letsel aan te richten.
• Zich buiten de aangegeven wegen en/of paden te bevinden.

 

13. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

 

14. Na iedere wandeldag dient de individuele deelnemer en / of groepsbegeleider zich af te melden bij het start/finishbureau. Deelnemers die niet zijn afgemeld, worden geacht te zijn uitgevallen.

 

15. Met de inschrijving gaat de deelnemer voorts akkoord met het eventuele gebruik door de organisatie van zijn personalia en/of van zijn beeltenis in druk, op foto, film, video, op social media en dergelijke.

 
16. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers en beschadiging of verlies van bezittingen.


17. De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen of de A4D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weeromstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.
Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.


18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.


19. Met het inschrijven voor de A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

 

De organisatie draagt er zorg voor dat dit reglement tijdens de wandeldagen zichtbaar is opgehangen in de nabijheid van het startbureau.

 

Veel wandelplezier!

 

Organisatie De Avondvierdaagse Velden